C4D课程001-虎课网西楼C4D基础课程-103课时

课程资源介绍

本套课程是由著名设计师西楼老师编著的C4D课程,非常适合零基础的同学。

学习完本套课程你可以:熟练使用软件各项功能,了解软件创意用法,全方位满足设计需求,投入工作实战,

可以灵活运用软件临摹创作作品。

课程使用的是R18,没有安装的话,点这里 C4D所有版本合集下载

课程资源主要是:视频课程(2.2G)共103课时

课程总时长: 88:26:09

0001     第1课 界面介绍    .mp4视频时长00:06:38.52
0002 _    第2课 样条工具组    .mp4视频时长00:05:27.60
0003 _    第3课 基本形状工具    .mp4视频时长00:06:57.40
0004 _    第4课 父子级关系    .mp4视频时长00:02:55.48
0005 _    第5课 C4D造型工具组—阵列    .mp4视频时长00:07:06.16
0006 _    第6课 C4D造型工具组—样条布尔    .mp4视频时长00:09:34.48
0007 _    第7课 C4D造型工具组—融球    .mp4视频时长00:09:19.84
0008 _    第8课 C4D造型工具组—晶格    .mp4视频时长00:08:38.48
0009 _    第9课 C4D造型工具组—连接    .mp4视频时长00:02:13.36
0010 _    第10课 C4D造型工具组—对称    .mp4视频时长00:02:05.12
0011 _    第11课 C4D造型工具组—布尔    .mp4视频时长00:03:37.00
0012 _    第12课 C4D造型工具组—实例    .mp4视频时长00:01:31.04
0013 _    第13课 C4D造型工具组—生成器    .mp4视频时长00:07:19.84
0014 _    第14课 C4D造型工具组—挤压    .mp4视频时长00:13:16.44
0015 _    第15课 C4D造型工具组—旋转    .mp4视频时长00:04:11.64
0016 _    第16课 C4D变形工具组—扭曲    .mp4视频时长00:03:31.36
0017 _    第17课 C4D变形工具组—溶解    .mp4视频时长00:02:53.28
0018 _    第18课 C4D变形工具组—修正    .mp4视频时长00:03:15.48
0019 _    第19课 C4D变形工具组—球化    .mp4视频时长00:03:05.08
0020 _    第20课 C4D变形工具组—导轨    .mp4视频时长00:04:20.40
0021 _    第21课 C4D变形工具组—置换    .mp4视频时长00:15:04.60
0022 _    第22课 C4D变形工具组—风力    .mp4视频时长00:18:23.32
0023 _    第23课 C4D变形工具组—膨胀    .mp4视频时长00:03:46.04
0024 _    第24课 C4D变形工具组—ffd    .mp4视频时长00:02:33.32
0025 _    第25课 C4D变形工具组—爆炸    .mp4视频时长00:02:19.48
0026 _    第26课 C4D变形工具组—表面    .mp4视频时长00:02:17.20
0027 _    第27课 C4D变形工具组—样条约束    .mp4视频时长00:02:20.00
0028 _    第28课 C4D变形工具组—倒角    .mp4视频时长00:02:51.20
0029 _    第29课 C4D变形工具组—斜切    .mp4视频时长00:02:47.76
0030 _    第30课 C4D变形工具组—网格    .mp4视频时长00:01:40.04
0031 _    第31课 C4D变形工具组—爆炸fx    .mp4视频时长00:14:58.52
0032 _    第32课 C4D变形工具组—变形    .mp4视频时长00:04:47.36
0033 _    第33课 C4D变形工具组—包裹    .mp4视频时长00:10:59.56
0034 _    第34课 C4D变形工具组—摄像机    .mp4视频时长00:04:13.36
0035 _    第35课 C4D变形工具组—锥化    .mp4视频时长00:03:27.68
0036 _    第36课 C4D变形工具组—挤压_延展    .mp4视频时长00:02:29.12
0037 _    第37课 C4D变形工具组—破碎    .mp4视频时长00:01:42.44
0038 _    第38课 C4D变形工具组—碰撞    .mp4视频时长00:06:06.84
0039 _    第39课 C4D变形工具组—减面    .mp4视频时长00:01:37.04
0040 _    第40课 C4D造型工具组—扫描    .mp4视频时长00:06:46.60
0041 _    第41课 C4D造型工具组—细分曲面    .mp4视频时长00:05:35.44
0042 _    第1课 选择工具(一)    .mp4视频时长00:06:37.60
0043 _    第2课 选择工具(二)    .mp4视频时长00:07:13.28
0044 _    第3课 选择工具(三)    .mp4视频时长00:10:09.00
0045 _    第4课 建模基础讲解(一)    .mp4视频时长00:08:36.56
0046 _    第5课 建模基础讲解(二)    .mp4视频时长00:07:34.00
0047 _    第6课 建模基础讲解(三)    .mp4视频时长00:04:22.08
0048 _    第7课 建模基础讲解(四)    .mp4视频时长00:09:34.64
0049 _    第8课 建模基础讲解(五)    .mp4视频时长00:05:49.00
0050 _    第9课 合成标签(一)    .mp4视频时长00:07:03.16
0051 _    第10课 合成标签(二)    .mp4视频时长00:08:31.12
0052 _    第11课 xpresso标签    .mp4视频时长00:05:30.96
0053 _    第12课 顶点贴图标签    .mp4视频时长00:05:52.00
0054 _    第13课 标签合集(一)    .mp4视频时长00:06:59.44
0055 _    第14课 标签合集(二)    .mp4视频时长00:09:43.68
0056 _    第15课 标签合集(三)    .mp4视频时长00:06:16.24
0057 _    第16课 标签合集(四)    .mp4视频时长00:04:34.28
0058 _    第1课 光影知识理论    .mp4视频时长00:06:08.84
0059 _    第2课 三点布光法    .mp4视频时长00:04:45.04
0060 _    第3课 三点布光法示例    .mp4视频时长00:05:15.80
0061 _    第4课 默认灯光    .mp4视频时长00:05:23.36
0062 _    第5课 聚光灯    .mp4视频时长00:05:15.64
0063 _    第6课 区域光    .mp4视频时长00:02:21.08
0064 _    第7课 泛光灯    .mp4视频时长00:00:55.56
0065 _    第8课 远光灯    .mp4视频时长00:01:24.48
0066 _    第9课 ies灯    .mp4视频时长00:05:21.20
0067 _    第10课 灯光参数-常规    .mp4视频时长00:03:13.12
0068 _    第11课 灯光参数-细节    .mp4视频时长00:02:26.96
0069 _    第12课 灯光参数-可见    .mp4视频时长00:01:41.52
0070 _    第13课 灯光参数-投影    .mp4视频时长00:03:23.76
0071 _    第14课 灯光参数-光度    .mp4视频时长00:01:16.52
0072 _    第15课 灯光参数-焦散    .mp4视频时长00:02:54.20
0073 _    第16课 灯光参数-镜头光晕    .mp4视频时长00:01:47.32
0074 _    第17课 材质与表现    .mp4视频时长00:07:23.68
0075 _    第18课 材质控制    .mp4视频时长00:04:30.48
0076 _    第19课 材质编辑器    .mp4视频时长00:02:46.72
0077 _    第20课 颜色通道    .mp4视频时长00:04:09.96
0078 _    第21课 纹理通道详解(一)    .mp4视频时长00:04:51.60
0079 _    第22课 纹理通道详解(二)    .mp4视频时长00:03:21.32
0080 _    第23课 纹理通道详解(三)    .mp4视频时长00:01:58.60
0081 _    第24课 反射通道详解(一)    .mp4视频时长00:13:38.24
0082 _    第25课 反射通道详解(二)    .mp4视频时长00:19:36.88
0083 _    第26课 漫射通道详解    .mp4视频时长00:03:04.64
0084 _    第27课 辉光通道    .mp4视频时长00:06:29.52
0085 _    第28课 置换通道    .mp4视频时长00:06:18.24
0086 _    第29课 凹凸_法线通道    .mp4视频时长00:05:01.44
0087 _    第30课 ALPHA通道    .mp4视频时长00:02:47.84
0088 _    第31课 MG纹理通道    .mp4视频时长00:07:19.68
0089 _    第32课 环境通道    .mp4视频时长00:04:58.96
0090 _    第33课 素描纹理    .mp4视频时长00:07:24.64
0091 _    第34课 透明通道    .mp4视频时长00:07:52.56
0092 _    第35课 金属材质(一)    .mp4视频时长00:26:03.96
0093 _    第36课 发光通道    .mp4视频时长00:04:46.32
0094 _    第37课 输出    .mp4视频时长00:11:50.12
0095 _    第38课 金属材质(二)    .mp4视频时长00:58:20.64
0096 _    第39课 渲染    .mp4视频时长00:35:59.20
0097 _    第40课 翡翠材质    .mp4视频时长00:12:52.76
0098 _    第41课 玻璃材质    .mp4视频时长00:12:02.28
0099 _    第1课  C4D-运动图形克隆(一)    .mp4视频时长00:13:57.60
0100 _    第2课  C4D-运动图形克隆(二)    .mp4视频时长00:05:52.84
0101 _    第3课  C4D-运动图形克隆(三)    .mp4视频时长00:16:50.60
0102 _    第4课  C4D-运动图形克隆(四)    .mp4视频时长00:20:28.00
0103 _    第5课 C4D-几何形状讲解    .mp4视频时长00:07:43.88

网站不提供任何课程下载,年度会员请添加客服微信,加入终身学习交流群

会员权益有什么?传送门

温馨提示

本服务仅为会员管理费用,属于虚拟服务,一旦加入,不支持退换,不支持转让!会员目前特大优惠扩充中,会员中心是一个集资料共享,经验交流,学员互助,创意分享等资讯于一体的办公设计学习圈子!更多疑问请咨询客服!加入会员只是开始,服务永无止请勿咨询是否有某个老师或某个机构或某个课程购买课程的学生请前往各个课程的官网购买,此类问题一律不回复!

© 版权声明
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称常用语表情代码图片

    暂无评论内容